Сега повече от всякога

е време да действаме

РЕГИСТРИРАЙ ТОВАРИТЕЛНИЦА, за да участваш в томбола за спечелването на 50 бурканчета истински мед от осиновения кошер на DHL!

Официални правила на кампанията

1. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА КАМПАНИЯТА

1.1. Участниците в кампанията “Сега повече от всякога”, наричана по-нататък „Кампанията“, са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила на Кампанията, наречени „Официални правила“.

1.2. Официалните правила се публикуват на уебстраницата на DHL Express и ще бъдат достъпни за целия период на Кампанията.

1.3. Организаторът си запазва правото да променя или допълва Официалните правила, като промените влизат в сила след публикуването им на уебстраницата на Kaмпанията.

1.4. С участието си в Кампанията, участниците се обвързват с гореописаните Официални правила и се съгласяват да спазват условията и сроковете на Кампанията.

1.5. Всички участници, опитали да нарушат или нарушили правилата на Кампанията, прилагайки техники и/или технологии, които променят механизма на Кампанията, ще бъдат автоматично дисквалифицирани.

2. ОРГАНИЗАТОР НА КАМПАНИЯТА

2.1. Кампанията се организира и провежда от Ди Ейч Ел Експрес България ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Мария Атанасова 5, тел: 0700 17 700, наричан по-нататък Организатор.

3. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА КАМПАНИЯТА

3.1. Кампанията стартира на 01.04.2022 г. и приключва в 23:59 ч. на 30.04.2022 г., включително.

4. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В КАМПАНИЯТА

4.1. Кампанията “Сега повече от всякога” дава възможност за участие на всеки клиент без клиентски код в DHL Express, изпратил документ или колет от офис на DHL Express или от партньорски офис, който е добавил допълнителната услуга DHL GoGreen към пратката си, в рамките на посочения по-горе срок за участие да се регистрира за спечелване на награди от Организатора. Наградите се предоставят на участници, отговарящи на настоящите правила за участие в Кампанията.

Кампанията може да бъде прекратена по-рано при появата на събитие, представляващо непреодолима сила, съгласно действащото законодателство, в резултат на което организаторът, по независещи от него причини не може да продължи настоящата Кампания или по едностранно решение на Организатора. Организаторът не носи никаква отговорност за понесени загуби или пропуснати от участниците ползи в резултат от такова прекратяване. Организаторът ще уведоми участниците в Кампанията за прекратяването й публично на Фейсбук страницата на DHL Express Bulgaria и на уебстраницата на Кампанията.

4.2. В Кампанията имат право да участват само физически лица, които към датата на участие в Кампанията са навършили 18 години.

4.3. Кампанията важи само за изпращане на пратки с въздушен експресен транспорт в офисите на DHL Express или при изпращане на пратки от партньорските офиси на DHL Express. Кампанията важи само за пратки, изпратени с активирана допълнителна услуга DHL GoGreen.

4.4. Кампанията не е обвързана с предоставяне на промоционална цена. Валидни са стандартните тарифи на Ди Ейч Ел Експрес България ЕООД, публикувани на официалния уебсайт на компанията https://mydhl.express.dhl/bg/bg/ship/delivery-services.html  

4.5. Един участник има право да направи регистрация за участие в Кампанията многократно в рамките на установения срок.

4.6. За да изпрати пратка, даваща му право на участие в Кампанията, участникът трябва да посети офис на DHL Express или партньорски офис.

4.7. За да участва за получаване на награда, участникът следва да регистрира 10-цифрения номер на товарителницата  на адрес: http://www.simplydhl.com/GoGreen-2022-BG  

Наградите, предоставени от Организатора са 50 бр. бурканчета мед от осиновените кошери на DHL. Печелившите ще бъдат уведомени в срок до 06.05.2022 г. на имейла, който са посочили при регистрация.

4.8. Наградите ще бъдат доставяни от Ди Ейч Ел Експрес България ЕООД само на територията на Р. България в рамките на 7 работни дни от подаване на необходимите данни за доставка.

4.9. Всички лични данни, предоставени от участника, ще бъдат използвани единствено за целите на Кампанията и няма да бъдат използвани за други цели след приключването на Кампанията, освен ако участниците на са дали изричното си съгласие да бъдат информирани за бъдещи промоции. Всеки участник има право по всяко време да поиска от Организатора да коригира или заличи неговите/нейните лични данни, както и да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг. Всеки участник има право да поиска данните му да бъдат заличени от базата данни на Организатора. За тези цели участникът подава писмено искане на адрес: гр. София, ул. Мария Атанасова 5, тел: 0700 17 700 или на електронната ни поща.

4.10. В кампанията нямат право да участват служители на Ди Ейч Ел Експрес България.

4.11. Всички предоставени от участниците лични данни са защитени съгласно изискванията на ЗЗЛД, Общия регламент за защита на данните и политиката за защита на личните данни на Организатора, достъпна на следния адрес.

5. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

5.1. Организаторът не носи отговорност за невярна или подвеждаща информация, подадена от участник.

5.2. Организаторът не носи отговорност, за евентуални оплаквания от потребители, които не са успели да вземат участие в Кампанията по причини, дължащи се невъзможност за свързване с оператор на телефон 0700 17 700, *3456, със служител на компанията при посещение на офис на DHL Express или партньорски офис на DHL Express.

5.3. Организаторът не носи отговорност за евентуални оплаквания от потребители, които не са успели да вземат участие в Кампанията по причини, дължащи се на лично неразбиране за начина и изискванията за участие в Кампанията, описани подробно в настоящите Официални правила.

5.4. Организаторът не носи отговорност за евентуални оплаквания от потребители във връзка с предоставения подарък, включително нарушена опаковка, нарушена цялост на подаръка, нарушен външен вид на подаръка, както и всякакви претенции от потребители касаещи подаръка, включително здравни такива.

6. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА КАМПАНИЯТА

6.1. Организаторът има неотменимо право да прекрати Кампанията по всяко време, обявявайки това в съответствие с настоящите Официални правила, в случай че констатира злоупотреба или масово нарушаване на правилата, при възникване на форсмажорни обстоятелства или по други обективни причини. В случай на злоупотреба, недобросъвестно поведение или нарушаване на Официалните правила от участник, Организаторът има право да откаже да му предостави наградите в Кампанията.

7. СПОРОВЕ

7.1. Евентуално възникнали спорове между Организатора на Кампанията и участници в нея се решават чрез преговори или в краен случай, при невъзможност да се постигне съгласие, пред компетентния съд.